nxWMail

[cat] | [esp] | [eng] | example

[cat]

Una instal-lació audiovisual de:

Miquel Parera

per a:

Recorreguts Sonors

(Convent de Sant Agustí)

Descripció general:

nxWMail és una instal-lació audiovisual. Un ordinador espera a que algú insereixi el seu mail i, un cop fet, el pren com a títol i interpreta un duet aleatori d’animació i so generats algorísmicament. Un cop finalitzats, envia al mail proporcionat:

– Un arxiu de l’audio generat.

– Un arxiu del video generat.

– Arxius de les imatges generades.

– Una portada amb el títol.

– Un arxiu de text amb informació.

– Tot el codi necessari per reproduir el projecte en un altre ordinador.

Captura de pantalla de 2017-09-27 08:58:26
Screenshot

Justificació estètica:

Com a autor, la idea de la sobirania tecnològica és present en la meva obra en dos bessants:

  • Per un cantó, la corrent estética que va desde el postestructuralisme fins l’immediatisme de Bey: Es tracta d’arranconar els intermediaris que, durant molt de temps, han tingut motivacions econòmiques, no artístiques, en favor de l’interpretació del receptor de l’obra. Deixo espais sense explicació, expectatives insatimfestes, moments de silenci i de pantalla en blanc… entenen que son oportunitats per completar l’obra amb l’aportació de l’espectador. No cal dir-li el que sentir, ell és lliure de sentir i pensar.

Per eixemple, en l’ús de la repetició i el drone moltes vegades apareix l’aborriment, una deriva d’atenció que porta a l’oient a pensar en si li falta sabó per comprar o en enviar un missatge al seu germà. Podriem posar- nos egocéntrics i manipul-ladors i dir: “no pot ser, no em fan cas, necesito fer més soroll perque centrin la seva atenció en mi”, però jo prefereixo passar desparcebut com les onades del mar, que gronxen els pensaments però no els controlen.

  • Per un altre cantó, participant dels moviments de Creative Commons i l’Open Source, que coincideixen en la idea d’intentar que la transmisió de la cultura sigui circular, tractant al receptor com a creador, proporcionant les eines per crear (en aquest cas el codi) i alliberant la propia obra perque pugui formar part d’un altre o perque, simplement, si te alguna restricció en la difusió, no sigui merament econòmica. Penso que, actualment la transmisió de la cultura (entesa artísticament i tecnològicament) es lineal, ja que és transmesa per un expert o un artista amb un do especial a un receptor passiu, al que se li suposa poc apte per esdevenir, ell mateix, creador.

Qué fa, doncs, nxWMail? Doncs donar un pas més en la transmissió oberta de la cultura, enviant directament al mail de l’oient l’obra acabada i les eines per fer-se una ell mateix. D’aquesta forma no cal que l’oient coneixi el món del Creative Commons i l’Open Source, navegui per la web i trobi coses, sino que ja li arriva directament a la seva bústia.

nxW

Descripció:

nxW és un sistema audiovisual autònom, algorísmic i aleatori que, alhora, pot ésser controlat en temps real modificant el seu codi de programació.

Funcionament general:

Existeix un repositori de generadors audiovisuals aleatoris que son cridats, per parells, durant el temps que nxW està en execució.

Aquest generadors, a més d’audio i vídeo, crean un codi perque puguin ésser modificats en qualsevol moment de la interpretació.

Estètica:

nxW te, com a principal objectiu filosòfic, eixamplar l’espai de llibertat perceptiva i ideològica de l’espectador. Per això, empra un apropament minimalista i abstracte a l’audio i a les imatges generades:

  • Deixa espai perceptiu (gràcies al minimalisme) al públic perquè pugui incorporar la seva pròpia situació (sons i imatges que succeeixen mentre es desenvolupa l’obra).
  • Deixa espai intel-lectual al receptor (gràcies a l’abstracció), ja que no força interpretació ni intenta comunicar ideas.

Links:

Recorreguts Sonors: http://conventagusti.com/blog/category/recorreguts

Convent de San Agustí: http://conventagusti.com

Postestructuralisme: https://ca.wikipedia.org/wiki/Postestructuralisme

Immediatisme: https://es.wikipedia.org/wiki/Inmediatismo

Música Repetitiva: https://en.wikipedia.org/wiki/Repetitive_music

Música Drone: https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_drone

Creative Commons: https://creativecommons.org/

Codi Obert: https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert

Software emprat:

SuperCollider: http://supercollider.github.io/

PureData: https://puredata.info/

Sox: http://sox.sourceforge.net/

Imagemagick: http://www.imagemagick.org/script/index.php

Linux Mint: https://linuxmint.com/

example


[esp]

Una instalación audiovisual de:
Miquel Parera

para:

Recorreguts Sonors

(Convent de Sant Agustí)

 

Descripción general:

nxWMail es una instalación audiovisual. Un ordenador espera a que alguien inserte su mail y, una vez hecho, lo toma como título e interpreta un dúo aleatorio de animación y sonido generados algorítmicamente. Una vez finalizados, envía al mail proporcionado:

– Un archivo del audio generado.
– Un archivo del video generado.
– Archivos de las imágenes generadas.
– Una portada con el título.
– Un archivo de texto con información.
– Todo el código necesario para reproducir el proyecto en otro ordenador.

Captura de pantalla de 2017-09-27 08:58:26

Justificación estética:

Como autor, la idea de la soberanía tecnológica está presente en mi obra de dos formas:

Por un lado, la corriente estética que va desde el postestructuralismo hasta el inmediatismo de Bey: Se trata de arrinconar a los intermediarios que, durante mucho tiempo, han tenido motivaciones económicas, no artísticas, en favor de la interpretación del receptor de la obra. Dejo espacios sin explicación, expectativas insatisfechas, momentos de silencio y de pantalla en blanco … entendiendo éstas como  oportunidades para completar la obra con la aportación del espectador. No hay que decirle lo que sentir, él es libre de sentir y pensar.

Por ejemplo, en el uso de la repetición y el drone muchas veces aparece el aburrimiento, una deriva de atención que lleva al oyente a pensar en si le falta jabón para comprar o que tiene que enviar un mensaje a su hermano. Podríamos ponernos egocéntricos y manipuladores y decir: “no puede ser, no me hacen caso, necesito hacer más ruido para que centren su atención en mí”, pero yo prefiero pasar despercibido como las olas del mar, que mecen los pensamientos pero no los controlan.

Por otro lado, participando de los movimientos de Creative Commons y el Open Source, que coinciden en la idea de intentar que la transmisión de la cultura sea circular, tratando al receptor como creador, proporcionando las herramientas para crear (en este caso el código) y liberando la propia obra para que pueda formar parte de otra o para que, simplemente, si tiene alguna restricción en la difusión, no sea meramente económica. Pienso que, actualmente, la transmisión de la cultura (entendida artísticamente y tecnológicamente) es lineal, ya que es transmitida por un experto o un artista con un don especial a un receptor pasivo, al que se le supone poco apto para convertirse, él mismo, en creador.

¿Qué hace, pues, nxWMail? Pues dar un paso más en la transmisión abierta de la cultura, enviando directamente al mail del oyente la obra terminada y las herramientas para hacerse una él mismo. De esta forma no es necesario que el oyente conozca el mundo del Creative Commons y el Open Source, navegue por la web y encuentre cosas, sino que ya le llega directamente a su buzón.

nxW

Descripción:

nxW es un sistema audiovisual autónomo, algorítmico y aleatorio que, al mismo tiempo, puede ser controlado en tiempo real modificando su código de programación.

Funcionamiento general:

Existe un repositorio de generadores audiovisuales aleatorios que son llamados, por pares, durante el tiempo que nxW está en ejecución.

Estos generadores, además de audio y vídeo, crean un código para que puedan ser modificados en cualquier momento de la interpretación.

Estética:

nxW tiene, como principal objetivo filosófico, ensanchar el espacio de libertad perceptiva e ideológica del espectador. Por ello, emplea un acercamiento minimalista y abstracto en el audio y las imágenes generadas:

Deja espacio perceptivo (gracias al minimalismo) al público para que pueda incorporar su propia situación (sonidos e imágenes que suceden mientras se desarrolla la obra).

Deja espacio intelectual al receptor (gracias a la abstracción), ya que no fuerza interpretación ni intenta comunicar ideas.

Links:

Recorreguts Sonors: http://conventagusti.com/blog/category/recorreguts

Convent de San Agustí: http://conventagusti.com

Postestructuralismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Posestructuralismo

Immediatismo: https://es.wikipedia.org/wiki/Inmediatismo

Música Repetitiva: https://en.wikipedia.org/wiki/Repetitive_music

Música Drone: https://es.wikipedia.org/wiki/Drone_%28m%C3%BAsica%29

Creative Commons: https://creativecommons.org/

Codi Obert: https://ca.wikipedia.org/wiki/Codi_obert

Software usado:

SuperCollider: http://supercollider.github.io/

PureData: https://puredata.info/

Sox: http://sox.sourceforge.net/

Imagemagick: http://www.imagemagick.org/script/index.php

Linux Mint: https://linuxmint.com/

example

 


[eng]

An audiovisual installation.
Miquel Parera

for:

Recorreguts Sonors

(Convent de Sant Agustí)

 

General description:

nxWMail is an audiovisual installation. A computer waits for someone to insert their mail and, once done, takes it as a title and plays a random duo of animation and sound generated algorithmically. Once completed, send to the provided email:

– An audio file generated.
– A video file generated.
– Files of the generated images.
– A cover with the title.
– A text file with information.
– All the code needed to play the project on another computer.

Captura de pantalla de 2017-09-27 08:58:26

Aesthetic justification:

As an author, the idea of ​​technological sovereignty is present in my work in two ways:

On the one hand, the aesthetic trend that goes from poststructuralism to Bey’s immediatism: It tries to corner the middlemen who, for a long time, have had economic, non-artistic motivations in favor of the interpretation of the receiver of the work. I leave spaces without explanation, unsatisfied expectations, moments of silence and blank screen … understanding these as opportunities to complete the work with the contribution of the viewer. You do not have to tell him what to feel, he is free to feel and think.

For example, in the use of repetition and drone boredom often appears, a drift of attention that leads the listener to think about whether he lacks soap to buy or has to send a message to his brother. We could become self-centered and manipulative and say, “It can not be, they do not listen to me, I need to make more noise to focus on me”, but I prefer to go unnoticed like the waves of the sea, which rock the thoughts but do not control them .

On the other hand, participating in the movements of Creative Commons and Open Source, which coincide in the idea of ​​trying to transmit the culture is circular, treating the receiver as creator, providing the tools to create (in this case the code) and releasing the work itself so that it can be part of another or that, simply, if it has any restriction on dissemination, it is not merely economic. I think that at present the transmission of culture (understood artistically and technologically) is linear, since it is transmitted by an expert or an artist with a special gift to a passive receiver, who is presumed unfit to become, himself , in creator.

So what does nxWMail do? Then take a step further in the open transmission of culture, sending directly to the listener’s mail completed work and tools to become one himself. In this way it is not necessary for the listener to know the world of Creative Commons and Open Source, surf the web and find things, but it reaches directly to your mailbox.

nxW

Description:

nxW is an autonomous, algorithmic and random audiovisual system that, at the same time, can be controlled in real time by modifying its programming code.

General Operation:

There is a repository of random audio generators that are called, in pairs, during the time that nxW is running.

These generators, besides audio and video, create a code so that they can be modified at any time of the interpretation.

Esthetic:

nxW has, as its main philosophical objective, to widen the space of perceptual and ideological freedom of the spectator. Therefore, it uses a minimalist and abstract approach in the audio and generated images:

It leaves perceptual space (thanks to the minimalism) to the public so that it can incorporate its own situation (sounds and images that happen while the work is developed).

It leaves intellectual space to the recipient (thanks to abstraction), since it does not force interpretation nor tries to communicate ideas.

Links:

Recorreguts Sonors: http://conventagusti.com/blog/category/recorreguts

Convent de San Agustí: http://conventagusti.com

Postestructuralism: https://en.wikipedia.org/wiki/Post-structuralism

Immediatism: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Lamborn_Wilson

Repetitive Music: https://en.wikipedia.org/wiki/Repetitive_music

Drone Music: https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_music

Creative Commons: https://creativecommons.org/

Open Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model

Software used:

SuperCollider: http://supercollider.github.io/

PureData: https://puredata.info/

Sox: http://sox.sourceforge.net/

Imagemagick: http://www.imagemagick.org/script/index.php

Linux Mint: https://linuxmint.com/


 

example

Example (4 mails)

Video:

Audio:

Download zip: